Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SEN-STUDIO.PL

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sen-studio.pl
 
Sprzedającym jest firma SEN STUDIO – Dagmara Sen z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowana pod numerem NIP: 7511740492 zwana także zamiennie Usługodawcą.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać, korzystając z adresu poczty elektronicznej: mail.sen.studio@gmail.com.


§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. 
2. Sprzedający - firma SEN STUDIO – Dagmara Sen z siedzibą przy ulicy 17 Sierpnia 16e/2, 41-503 Chorzów, NIP: 7511740492, REGON: 368488054; e-mail: mail.sen.studio@gmail.com, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.  Sprzedający zwany jest zamiennie w niniejszym regulaminie Usługodawcą - podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.
4. Produkt – każdy produkt dostępny w Sklepie. 
5. Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy Sprzedającego dostępny pod adresem internetowym: www.sen-studio.pl na platformie sklepowej Shoplo.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
8. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
9. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
11. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług opisanych w Polityce Prywatności.
 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
2. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także do tekstów, obrazów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy. Korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedającego.
3. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
5. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz posiadanie konta bankowego. 
6. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.
7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 

§ 3 Składanie zamówień
 
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową oraz drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez Stronę Internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, w ramach dostępności Sklepu Internetowego.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkty mają być wysłane, numer telefonu i adres e-mail oraz zapłaci za zamówienie.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Usługodawca ma prawo do skontaktowania się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Usługodawcy w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
8. Realizacja zlecenia rozpocznie się po wpłynięciu wpłaty na konto Sprzedającego.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, zmiany zasad przyznawania rabatów, likwidacji prowadzonego programu rabatowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
10. Sprzedający dopuszcza możliwość wykonania na zamówienie Klienta lub dostosowania niektórych Produktów na życzenie Klienta (np. zaproszenia czy dodatki ślubne).
a)    Produkty, które Klient może zlecić na specjalne zamówienie oraz Produkty, które Sprzedający może spersonalizować według życzenia Klienta oznaczone są na Stronie Internetowej Sklepu („na zamówienie”).
b)    Klient składa zapytanie dotyczące Produktów poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Sklepu (mail.sen.studio@gmail.com). Wiadomość powinna zawierać: nazwy oraz ilość Produktów, które interesują Klienta; elementy, które Klient chce spersonalizować (na przykład imiona, adres,  kolory na dodatkach ślubnych) oraz wszelkie inne informacje, które Klient uzna za ważne do realizacji zamówienia (np. termin realizacji, na którym zależy Klientowi).
c)    Wszelkie szczegóły (w szczególności mowa tu o elementach personalizowanych, terminie realizacji, cenie Produktu wykonanego lub dostosowanego do życzenia Klienta, sposobie płatności oraz cenie przesyłki). Klient ustala indywidualnie ze Sklepem Internetowym drogą elektroniczną lub telefoniczną.
d)    Umowa sprzedaży w przypadku Projektów, które są personalizowane dla Klienta, jest wiążąca w momencie potwierdzenia zamówienia przez Klienta (drogą elektroniczną lub telefoniczną) i rozpoczęcia prac nad personalizowanym Projektem przez Sprzedawcę.
e)    Wszelkie informacje dotyczące możliwości spersonalizowania konkretnych Produktów Klient może uzyskać, wysyłając wiadomość do Sprzedawcy na adres e-mail: mail.sen.studio@gmail.com
 

§ 4 Płatność i dostawa
 
1. Produkty wysyłane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. 
2. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by przesyłka została dostarczona zgodnie z terminem podanym przy każdym Produkcie na stronach Sklepu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (1-2 dni robocze).
3. Cena podana przy każdym Produkcie lub – w przypadku Produktów personalizowanych, o których mowa w  § 3 pkt 10 - cena ustalona indywidualnie między Sprzedającym a Klientem jest wiążąca dla Sklepu w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
4. Wszystkie podane na Stronie Internetowej Sklepu ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
5. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki zgodnie z informacjami zamieszczonymi Stronie Internetowej Sklepu. 
6. Metodą płatności dostępną w Sklepie jest płatność realizowana przez Pośrednika Płatności, tj. tpay.com
7. W wyjątkowych przypadkach Płatność za zamówiony towar może nastąpić przelewem na konto bankowe Sklepu.


§ 5 Realizacja zamówień

1. Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w Sklepie.
2. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany o tym fakcie przez Sklep i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na Produkt brakujący, zamiana brakującego Produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia).
3. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą lub przesyłką poleconą priorytetową.
4. Sklep nie jest odpowiedzialny za opóźnienia wynikające z winy Poczty.
5. Klient ma 5 dni na dokonanie płatności. Zamówienia nieopłacone w terminie 5 dni roboczych od złożenia będą anulowane automatycznie.
6. Sprzedający zastrzega, że w przypadku chwilowego braku zamówionych Produktów w Sklepie Internetowym czas wysyłki może się wydłużyć, o czym Klient zostanie poinformowany w wiadomości wysłanej na adres jego poczty elektronicznej.
7. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.
8. Sprzedający wysyła Produkty personalizowane w terminie indywidualnie ustalonym z Klientem drogą elektroniczną lub telefoniczną.
9. Do zamówień Sprzedający dołącza fakturę (nie VAT). Sprzedawca zwolniony z podatku od towarów i usług [dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art.113 ust.1 (albo ust.9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DZ.u. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]


§ 6 Odstąpienie od umowy
 

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. 
2. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze pisemnej (wiadomość e-mail wysłana na adres mail.sen.studio@gmail.com).
3. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy w stanie nienaruszonym, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów do Klienta, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
6. Jeżeli Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłał Produktów, Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności do czasu otrzymania Produktów.
7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, o której mowa w § 3 pkt 10.
 

§ 7 Warunki reklamacji

1. Reklamacji podlegają produkty jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową.
2. Produkty niezgodne z umową albo wady techniczne niepowstałe w wyniku transportu lub nieprawidłowego użytkowania, Klient zgłasza Sklepowi drogą elektroniczną (e-mail: mail.sen.studio@gmail.com).
3. Po zgłoszeniu reklamacji Produkt powinien zostać odesłany na adres Sklepu: Sen Studio – Dagmara Sen, ul. 17 Sierpnia 16e/2, 41-503 Chorzów, chyba że Sprzedawca i Klient ustalą inaczej.
4. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć fakturę oraz informację o przyczynie reklamacji.
5. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Produktu zostaną zwrócone przez Sklep, jeśli reklamacja zostanie uwzględniona.
6. Sklep przyjmuje wyłącznie zwroty wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą lub przesyłką priorytetową poleconą.
7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich wpłynięcia.
8. Produkty niezgodne z umową albo posiadające wady techniczne niepowstałe w wyniku transportu lub nieprawidłowego użytkowania zostaną wymienione na nowe, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Produkty do wyboru.

 
§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 
1. Administratorem danych jest Sen Studio - Dagmara Sen. 
2. Użytkownik zawsze może poprawić, sprostować swoje dane, cofnąć zgodę w dowolnym momencie, ale też żądać przeniesienia lub usunięcia danych. 
3. Lista podmiotów, którym administrator powierza dane znajduje się w  Polityce Prywatności. Administrator robi to po to, aby świadczyć usługi jak najlepiej. Dane będą przechowywane tak długo, jak to będzie niezbędne. Wszystkie informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.


§ 9 Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.
2. Wszelką korespondencję do Sklepu należy kierować na adres: Sen Studio – Dagmara Sen zarejestrowaną pod adresem: ul. 17 Sierpnia 16e/2, 41-503 Chorzów lub na adres elektroniczny Sklepu: mail.sen.studio@gmail.com
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, który wchodzi w życie z dniem ich publikacji na Stronie Internetowej Sklepu.
5. Regulamin z dnia 23.05.2018.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów